About Us

R & S coatings, เป็นบริษัททำเกี่ยวกับสีเคลือบไม้ มีประสบการณ์มากกว่า 20ปีมีความหลงใหลในงานสีและงานไม้ เรายังทำตลาดในเรื่องงานไม้ที่สามารถอยู่ภายนอกทนแดดทนฝนได้อย่างดีจึงเป็นที่มาขอการเริ่มจับงานด้านสีเคลือบไม้และไม้ที่ดีที่สุดกับงานไม้ภายนอก

Our vision

is in the work

Our work always to be in line with the construction of solidarity systems, of ecological sustainability and widespread happiness.

วิสัยทัศน์ของเรา

อยู่ในงาน งานของเราสอดคล้องกับการสร้างระบบสามัคคี ความยั่งยืนของระบบนิเวศและความสุขอย่างกว้างขวาง

Our mission

is in waterborne coatings technologies.

Our hi-tech waterborne wood coatings guarantee to every wood object a beauty that we aim to preserve forever.

ภารกิจของเรา

อยู่ในเทคโนโลยีการเคลือบไม้ด้วยน้ำ การเคลือบไม้ด้วยน้ำไฮเทคของเรารับประกันความสวยงามของไม้ทุกชิ้นที่เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ไว้ตลอดไป